ABOUT Successmore Link

แหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้าและความรู้ต่างๆ ที่สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ ของ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

CONTACT US

กรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (Head Office) 10/1-2 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900

 

โทร. 02-511-5955 
Call Center 02-511-5951

©SUCCESSMORE BEING PUBLIC COMPANY LIMITED. ALL RIGHTS RESERVED

Successmore Link

คือแหล่งรวบรวมข้อมูลสินค้าและความรู้ต่างๆ ที่สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 (แปรสภาพ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด ในปี 2562) เพื่อดำเนินการธุรกิจแบบเครือข่ายที่มั่นคงและเป็นธรรม โดยให้บริการในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ผ่านมาการคัดสรรคุณภาพระดับดีเยี่ยมและมาตรฐานสูงจากทั่วทุกมุมโลก

ด้วยแผนธุรกิจแบบไซเคิลแมทชิ่ง ซึ่งเป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นนวัตกรรมแห่งยุคที่ส่งผลให้นักธุรกิจซัคเซสมอร์ สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงและไร้ขีดจำกัดตามแรงปรารถนา ทั้งนี้ บริษัทฯ มีปรัชญาทางธุรกิจที่มุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้คน เพื่อให้ก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมาย ทั้งทางด้านการเงิน การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุข โดยผ่านกระบวนการของการเรียนรู้ และลงมือทำ เติบโต เฉลิมฉลองและแบ่งปัน บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 10/1-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปณิธาน

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ หล่อหลอมจิตวิญญาณ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่างเต็มความสามารถ ภายใต้ปรัชญา Inspiration for your Being “แรงบันดาลใจเปลี่ยนชีวิตคุณ” โดยเสนอโอกาส พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผ่านการคัดสรรจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และระบบพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ (Ultimate Success Mastery) เพื่อให้คุณเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตนเอง เพราะเราเชื่อว่าทุกการเปลี่ยนแปลงจะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งการยกระดับฐานะการเงิน ความสุข และบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งชีวิต เพื่อแบ่งปันชีวิตมีคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เครือข่ายแห่งการสร้างความสำเร็จ ความสุขและการบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งตน

พันธกิจ

การเป็นแรงบันดาลใจและโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้คน

ค่านิยม

เราเป็นบริษัทฯ ที่จะอยู่ร่วมกันโดยให้ความสำคัญกับค่านิยม 7 ประการ ดังนี้

1. ความซื่อสัตย์และไว้วางใจได้
2. การเปิดใจยอมรับและการให้เกียรติผู้คน
3. การมีความรักและสนุกในสิ่งที่ทำ
4. การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. การเจริญเติบโตเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน
6. ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อน
7. การมีความสุขและใส่ใจในสุขภาพกายและใจ